Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд
  • 学术
  • 硕士
  • 博士

Хүмүүнлэгийн сургууль

外语翻译/汉语、英语、德语、日语、韩语/

学术学位课程

学习时间 : 4 年

Дэлгэрэнгүй

学术学位课程

学习时间 : 4 年

Дэлгэрэнгүй

社会工作人员

学术学位课程

学习时间 : 4 年

Дэлгэрэнгүй

教师,学前教育

学术学位课程

学习时间 : 2.5 - 3.5 年

Дэлгэрэнгүй

教师,学前教育

学术学位课程

学习时间 : 2.5 - 3.5 年

Дэлгэрэнгүй

新闻学

学术学位课程

学习时间 : 2.5 - 3.5 年

Дэлгэрэнгүй

外语翻译/英语、汉语、日语、韩语、德语/

学术学位课程

学习时间 : 4 年

Дэлгэрэнгүй

新闻学

学术学位课程

学习时间 : 4 年

Дэлгэрэнгүй

教师,外语教育/英语/

学术学位课程

学习时间 : 4 年

Дэлгэрэнгүй

教师,学前教育

学术学位课程

学习时间 : 4 年

Дэлгэрэнгүй

国际关系

学术学位课程

学习时间 : 4 年

Дэлгэрэнгүй

航空服务/空乘服务员/

学术学位课程

学习时间 : 4 年

Дэлгэрэнгүй

心理学

学术学位课程

学习时间 : 4 年

Дэлгэрэнгүй

Эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургууль

会计

学术学位课程

学习时间 : 2.5 年

Дэлгэрэнгүй

会计

学术学位课程

学习时间 : 2.5 - 3.5 年

Дэлгэрэнгүй

企业管理

学术学位课程

学习时间 : 2.5 - 3.5 年

Дэлгэрэнгүй

计算机与软件

学术学位课程

学习时间 : 4 年

Дэлгэрэнгүй

旅游管理

学术学位课程

学习时间 : 4 年

Дэлгэрэнгүй

金融、银行

学术学位课程

学习时间 : 4 年

Дэлгэрэнгүй

企业管理/金融、国际贸易、人力资源/

学术学位课程

学习时间 : 4 年

Дэлгэрэнгүй

会计

学术学位课程

学习时间 : 4 年

Дэлгэрэнгүй

法学院

法学

学术学位课程

学习时间 : 2.5 - 3.5 年

Дэлгэрэнгүй

法学

学术学位课程

学习时间 : 2.5 - 4 年

Дэлгэрэнгүй

法学

学术学位课程

学习时间 : 4 年

Дэлгэрэнгүй

Хүмүүнлэгийн сургууль

教育学

硕士学位课程

学习时间 : 1.5 年

Дэлгэрэнгүй

外语语言学

硕士学位课程

学习时间 : 1.5 年

Дэлгэрэнгүй

新闻学

硕士学位课程

学习时间 : 1.5 年

Дэлгэрэнгүй

硕士学位课程

学习时间 : 1.5 жил 年

Дэлгэрэнгүй

硕士学位课程

学习时间 : 1.5 жил 年

Дэлгэрэнгүй

Эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургууль

金融、银行、保险

硕士学位课程

学习时间 : 1.5 年

Дэлгэрэнгүй

会计

硕士学位课程

学习时间 : 1.5 年

Дэлгэрэнгүй

营销

硕士学位课程

学习时间 : 1.5 年

Дэлгэрэнгүй

人力资源

硕士学位课程

学习时间 : 1.5 年

Дэлгэрэнгүй

法学院

法学

硕士学位课程

学习时间 : 1.5 年

Дэлгэрэнгүй

Хүмүүнлэгийн сургууль

教育学

博士学位课程

学习时间 : 3 年

Дэлгэрэнгүй

Эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургууль

法学院

法学

博士学位课程

学习时间 : 3 年

Дэлгэрэнгүй