Оюутны холбоо нь Отгонтэнгэр Их Сургуулийн ректор, ректоратын хурлаас томилогдсон оюутны холбооны зөвлөх, чиглүүлэгч багш, мөн салбар сургуулиудын багш нараас сонгогдсон оюутны зөвлөлийн чиглүүлэгч багш нартай хамтран ажилладаг.