Administration

Тус сургуулийн удирдах дээд байгууллага  нь Удирдах зөвлөл байна.

 

Удирдах зөвлөл дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

 • Холбогдох хууль тогтоомж, дүрмийн дагуу байгууллагынхаа хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, дотоод дүрэм, журмыг батлах, өөрчлөх
 • Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо, цалингийн хэмжээг тогтоох
 • Хөрөнгө оруулалт, жилийн төсвийн хувиарлалтыг баталж, зарцуулалтын тайланг хэлэлцэх
 • Сургалтын төлбөр, дотуур байрны болон бусад үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг зохих журмын дагуу тогтоох
 • Байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Удирдах зөвлөл үйл ажиллагааны тайлангаа үүсгэн байгуулагчид жил бүр гаргаж өгөх
 • Их сургуулийн хүндэт цол олгох
 • Удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хурал бөгөөд шийдвэрийг олонхийн саналаар гаргана.
 • Удирдах зөвлөл жилд хоёроос доошгүй удаа хуралдах ба ээлжит бус хурлыг үүсгэн байгуулагч, зөвлөлийн дарга буюу тус зөвлөлийн 3-аас доошгүй гишүүний санаачлагаар хуралдуулна.
 • Удирдах зөвлөл нь үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхэд туслах үүрэг бүхий хороо, комисс байгуулан ажиллуулж болно.
 • Удирдах зөвлөл өөрийн дүрэмтэй байна.

Members

Governing counsil consists of 9members
G. Jargalsaikhan
Удирдах зөвлөл
Chairman of the board, (Ph.D, Associate professor)
N. Enkhzaya
Удирдах зөвлөл
Board member, Rector of Otgontenger University, (Ph.D, Associate professor)
J. Zolbayar
Удирдах зөвлөл
Vice President of Otgontenger University, Board member
D. Tsolmon
Удирдах зөвлөл
Board member
J. Turbold
Удирдах зөвлөл
Board member
E. Orchlon
Удирдах зөвлөл
Board member
U. Amarbat
Удирдах зөвлөл
Board member
N. Khosbayar
Удирдах зөвлөл
Secretary
B. Bayarjargal
Удирдах зөвлөл
Head of Student Counsil