Student Employment Support Center

We work by following “Student employment policy "

Assistant teacher: A.Buyanjargal

buyanjargal@otgontenger.edu.mn

99055279

About us

Our main goal

ОТИС-ийн оюутнуудыг үр дүнтэй суралцах, эрүүл чийрэг, идэвхтэй хөдөлмөрлөх, зорилготой амьдрахад нь дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Our goal

ОТИС-ийн оюутан, суралцагсдыг үр дүнтэй суралцах, хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэх, орлогыг нэмэгдүүлэх, оюутныг нийгмийн идэвхтэй гишүүн болон төлөвших, зорилготой амьдралд бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг бусад нэгж, үйл ажиллагаатай уялдуулах, нэгдсэн удирдлагаар хангах

Our mission

Олон улсын жишигт нийцсэн “Оюутанд үйлчлэх төв” болох

Үндсэн чиг үүрэг

  • Оюутан, залуучууд, төгсөгчдийг цагийн ажилд бүртгэх, цагийн болон түр ажлын байранд зуучилах
  • Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн зөвлөх багш нь ажиллах оюутнуудыг мэдээлэл, арга зүйгээр ханган ажиллана.
  • Оюутныг хөдөлмөр эрхлэхэд шаардлагатай эрх зүй, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, сургалт явуулах
  • Оюутны хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлт, хөдөлмөрийн хөлс, төгсөгчдийн мэргэжлийн ур чадвар, ажил олгогчдын эрэлт хэрэгцээ зэргээр төрөлжсөн судалгааг хийх
  • Оюутныг хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэх сургалт зохион байгуулах
  • Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

Advantages

1.

Хичээлийн бус цагаар ажил хийх, нийтийг хамарсан богино хугацааны ажилд оролцсоноор орлоготой болох

2.

Ажил олгогч, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас ирүүлсэн ажлын байрны мэдээлэл, зөвлөгөөг цаг тухайд нь авах

3.

Ажил олгогчдод таны мэдээлэл түргэн шуурхай хүрэх

4.

Өөрт тохирсон ажлын байранд үнэ төлбөргүй зуучлуулах

5.

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаатай болох сургалтанд хамрагдах

6.

Хөдөлмөрийн харилцааны хууль эрх зүйн болон сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах