Registration

The day, evening and correspondence class registration for bachelors and master degree program
is being held at building B of Otgontneger Univesity during work days.

Professions

For more information about day, evening and correspondence classes for bachelors, master degree classes and doctor degree classes click on the see more button.

Scholarship

Once enrolled in OT, you can have variety of discounts, vouchers and be able to participate in other programs.

Help

otgontenger.gate.mn
Instruction about how to register using enrollment registration system.

News Notice

Admission policy

1.1 2017-2018 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэх ажлыг Дээд боловсролын тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7.3 дахь заалт, Боловсрол, Шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны А/79 тоот тушаалаар баталсан "Оюутан элсүүлэх журам", 2016 оны А/87 тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсон "Оюутан элсүүлэх үлгэрчилсэн журам"-ыг үндэслэн энэхүү журмыг баримтлан зохион байгуулна.
1.2 Элсэлтийг тус сургуулийн ректорын тушаалаар батлагдсан комисс зохион байгуулна.
1.3 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, сургуулийн материаллаг бааз, багшлах бүрэлдэхүүний хангамж зэргээс хамааран оюутан элсүүлнэ.

 1. 2.1 Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт элсэхийг хүсэгчид 2017 оны 04-р сарын 20-оос 2017 оны 07-р сарын 09-ны хооронд Отгонтэнгэр их сургуулийн цахим бүртгэлийн систем http://otgontenger.gate.mn хаягаар болон 2017 оны 07-р сарын 01-нээс 07-р сарын 09-ны өдрийг дуустал сургуулийн хичээлийн 3-р байранд бүртгүүлнэ.
 2. 2.2 Бакалаврын өдрийн ангид аймаг, орон нутгаас оюутан элсүүлэх ажлыг "Монголын их, дээд сургуулиудын консерциумын гишүүн их, дээд сургууль, коллежид аймаг, орон нутгаас 2017-2018 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэх журам"-ын дагуу МИДСК зохион байгуулна.
 3. 2.3 Бакалаврын бямба гариг, орой, эчнээ ангийн хөтөлбөр, магистрын ангийн элсэгчдийг 2017 оны 08-р сарын 21-наас эхлэн элсэлтийн комисс бүртгэнэ.
 4. 2.4 Боловсролын Үнэлгээний Төвийн системд нэвтэрдэг бүртгэлийн дугаар, нууц үгээ ашиглан ОТИС-ийн элсэлтийн бүртгэлийн системд нэвтэрч, зааврын дагуу элсэх хүсэлтээ гаргана.
 5. 2.5 Бүртгүүлэгч хувийн мэдээллээ шалгаж баталгаажуулсаны дараа өөрийн элсэхийг хүссэн бүлгээ сонгон бүртгэлийн хураамжийг цахим хэлбэрээр төлж баталгаажуулна. (Цахим картаар төлбөр хэрхэн төлөх тухай дэлгэрэнгүй зөвлөмжийг тус системийн Заавар цэснээс танилцана уу.)
 6. 2.6 Бүртгэлийн хураамж 10,000 төгрөг байна. (Бүлэг тус бүр)
 7. 2.7 Элсэлтийн комисс нь холбогдох хууль тогтоомж болон энэхүү журмын дагуу ил тод, шударга, тэгш байх зарчмыг удирдлага болгон үйл ажиллагаагаа явуулна.
 1. 3.1 Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхээс өмнө энэхүү журамтай танилцах үүрэгтэй.
 2. 3.2 Тус сургуулийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бүрэн дунд боловсролтой, элсэхийг хүссэн хөтөлбөрийн заасан хичээлээр дараах хүснэгтэд заасан босго онооны шаардлагыг хангасан 2015, 2016, 2017 оны ЭЕШ-ын батламжтай, эсвэл 2017 онд ЭЕШ өгөхөөр Боловсролын Үнэлгээний Төв /БҮТ/-д бүртгүүлсэн байна. Зөвхөн нэг батламж дахь ЭЕШ-ын оноог тооцно.
 3. 3.3 Бүртгүүлэгч ОТИС-д бүртгүүлэхээс өмнө БҮТ-ийн ЭЕШ-ын шалгуулагчийн буланд нэвтэрч, өөрийн хувийн мэдээлэл, цахим шуудангийн хаяг, утасны дугаараа нягтлан хэрэв асуудал байвал шийдвэрлүүлсэн байх шаардлагатай. Элсэлтийн системд оруулсан мэдээлэл алдаатай байснаас элсэлттэй холбоотой мэдээллийг цаг тухайд нь авч чадаагүй бол ОТИС хариуцахгүй.
 4. 3.4 Сургуулийн байранд ирж бүртгүүлэгчид дараахь бичиг баримтыг эх хувиар нь авчирч бүртгүүлнэ. Үүнд
  • Элсэхийг хүссэн өргөдөл
  • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж*
  • Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх*
  • Иргэний үнэмлэх*
  • 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 2% /сүүлийн гурван сард авахуулсан/
  • Бүртгэлийн хураамж 10,000 төгрөг
  • * Бүртгэл хийгдсэний дараа б.в.г-д заасан бичиг баримтыг буцаан олгоно.
 5. 3.5 Эчнээ, орой, бямба гаригийн ангид элсэгчид нь тухайн элсэж буй хөтөлбөрөөс өөр мэргэжлээр доорх хүснэгтэд заасан боловсролын зэрэг эзэмшсэн байна.
 6. 3.6 Магистр, докторын ангид элсэгчид нь тухайн мэргэжлээр бакалавр, магистрын зэрэг эзэмшсэн байна
 7. 3.7 Гадаадад бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн Монгол Улсын иргэн Отгонтэнгэр их сургуульд элсэхэд дараа шатны их, дээд сургуульд үргэлжлүүлэн суралцуулж болох тухай тодорхойлолтыг БСШУЯ-аас авсан байна.
 8. 3.8 Суралцахыг хүссэн гадаадын иргэдийг тухайн улсын бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх болон түүнтэй дүйцэх баримт бичиг, хичээлүүдийн үнэлгээ, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн нөхцөлийг үндэслэн элсүүлнэ.
 9. 3.9 Агаарын тээврийн үйлчилгээний менежмент /онгоцны үйлчлэгч/ хөтөлбөрөөр элсэгчдийг ерөнхий шалгалтын онооноос гадна ур чадварын шалгалт авч элсүүлнэ.
 10. 3.10 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 751-ээс дээш оноо авсан бол сургалтын төлбөрийн 50 хувь, 700-750 оноо авсан бол сургалтын төлбөрийн 25 хувийг чөлөөлнө.
 11. 3.11 БСШУЯ-ны сайдын холбогдох тушаалд нэр заасан улсын болон олон улсын чанартай мэргэжлийн олимпиадад тэргүүн байр эзэлсэн элсэгч бол сургалтын төлбөрийн 50 хувь, дэд байр эзэлсэн бол сургалтын төлбөрийн 25 хувийг чөлөөлнө.
 12. 3.12 Тухайн мэргэжлээр суралцахад эрүүл мэндийн хувьд харшлах зүйлгүй байх.
 1. 4.1 БСШУЯ-ны сайдын холбогдох тушаалд нэр заасан улсын болон олон улсын чанартай мэргэжлийн олимпиадад 1-3-р байр эзэлсэн элсэгч ОТИС-д элсэхээр бүртгүүлсэн тохиолдолд тухайн амжилтыг баталгаажуулах бичиг баримтыг үндэслэн шууд элсүүлнэ. Олимпиадын чиглэл нь элсэх сонирхолтой бүлгийн мэргэжлийн шалгалттай давхцах ёстой.
 2. 4.2 БҮТ-өөс ЭЕШ-ын дүнг зарламагц элсэлтийн систем бүртгүүлэгчийн бүртгүүлсэн мэргэжлийн бүлэг тус бүрээр онооны жагсаалтыг гарган байр эзлүүлнэ.
 3. 4.3 Бүртгүүлэгчийн оноог энэ журмын 3.2-т заасан шалгалтын хичээлийн чиглэл, оноогоор тооцно. Шалгалтын оноо нь ОТИС-аас баталсан босго оноонд хүрсэн байна.
 4. 4.4 Жагсаалтын оноо тэнцсэн тохиолдолд гүйцэтгэлийн хувиар байр эзлүүлж элсэх эрх олгох ба гүцэтгэлийн хувь тэнцвэл боловсролын гэрчилгээний дундаж оноог харгалзана.
  4.5 Хяналтын тоонд багтсан эсэхийг бүртгэл хаагдсаны дараа элсэлтийн комисс 2017 оны 07-р сарын 10-ны өдөр ил тодоор Отгонтэнгэр их сургуулийн байранд болон өөрийн сургуулийн вэб сайт, элсэлтийн системээр бүртгүүлэгчид мэдээлнэ.
 1. 5.1 Журмын 4.1 заалтаар бүртгүүлэгч нь олимпиадад амжилт гаргасныг гэрчлэх бичиг баримтын эх хувь, тэдгээрийн хуулбарын хамт 5.2-т заасан хугацаанд элсэлтийн комисст авчирч, хүсэлтээ баталгаажуулна. Дурдсан хугацаанд ирээгүй тохиолдолд хөнгөлттэй нөхцлөөр элсэх эрхээсээ татгалзсан гэж үзнэ
 2. 5.2 Хяналтын тоонд багтсан бүртгүүлэгч дараах материалыг бүрдүүлэн 2017 оны 07-р сарын 17-ны өдрөөс 08-р сарын 11-ны хооронд ажлын цагаар элсэлтийн комисст ирж эрхээ батлагаажуулна.
  • Бүртгэлийн хуудас
  • 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 6% /сүүлийн гурван сард авахуулсан/
  • ЕШ-ийн батламж /эх хувь /
  • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ /эх хувь /
  • Сурагчийн хувийн хэрэг/ эх хувь/
  • Сургалтын төлбөр төлсөн баримт
  • Түгжээтэй хавтас
 3. 5.3 Хэд хэдэн бүлгийн хяналтын тоонд багтсан элсэгч нь зөвхөн нэг бүлгийг сонгох бөгөөд энэ тохиолдолд бусад бүлгийн хяналтын тооны жагсаалтаас нэр нь хасагдаж, дараагийн бүртгүүлэгчийн байр нэгээр өснө.
 4. 5.4 Элсэгч нь хяналтын тоонд багтсан боловч энэ журамд заасан хугацаанд суралцах эрхийн бичиг аваагүй бол гэрээ байгуулахаас татгалзсан гэж тооцож дараагийн элсэгчийг элсүүлж болно.
 5. 5.5 Хяналтын тоонд багтсан бүртгүүлэгч 5.2-т заасан хугацаанд элсэх эрхээ баталгаажуулаагүй нөхцөлд ОТИС хариуцлага хүлээхгүй.
 6. 5.6 Элсэлтийн материалыг хуурамчаар бүрдүүлсэнтэй холбогдон гарах хариуцлагыг хүсэлт гаргагч буюу бүртгүүлэгч өөрөө хүлээнэ.
 1. 6.1 Элсэлтийн хяналтын тоонд багтсан боловч бүрдүүлэх материалаа заасан хугацаанд авч ирээгүй элсэгчийг суралцахаас татгалзсан гэж үзнэ.
 2. 6.2 Цахим бүртгэл явагдаж байх үед бүртгүүлэгчдэд зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг сургуулийн байранд биечлэн болон элсэлтийн бүртгэлийн систем, мессенжер, facebook, утас, цахим шуудан ашиглан явуулна.
 3. 6.3 Орой, эчнээ, бямба гаригийн ангид элсэгчдээс авах шалгалтыг элсэлтийн комисс жич зохион байгуулна.
 4. 6.4 Элсэлтийн комисс нь элсэлттэй холбоотой үйл ажиллагааг шударга явуулах, элсэгчдийг үнэн бодит мэдээллээр хангах үүрэгтэй бөгөөд ямар нэгэн байдлаар зохисгүй үйлдэл гаргасан бол “Отгонтэнгэр их сургуулийн дотоод журам”, “Отгонтэнгэр их сургуулийн багшийн ёс зүйн дүрэм”-ийн холбогдох заалтын дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
 5. 6.5 Элсэлттэй холбоотой аливаа маргааныг элсэлтийн комисс эцэслэн шийдвэрлэнэ.
ОТГОНТЭНГЭР ИХ СУРГУУЛИЙН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ

Ректорын 2017 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/50 тоот тушаалын хавсралт