ОЮУТАН НЯБО
Зорилго: НББ-ийн мэргэжлийн ангийн оюутанууд танхимд эзэмшсэн онол аргазүйн мэдлэгээ практик үйл ажиллагаагаар бататгах, нягтлан бодогчийн ажлыг дэс дараатай, системтэй бүртгэх чадварыг “Импакт” програмд эзэмшүүлэхэд оршино.
Хамрах хүрээ: НББ-ийн 2-р ангийн 20 хүртэлх оюутан
Хугацаа: 1-р улирал
Хөтөлбөр:
 1. Програмд тохиргоо хийж эхний үлдэгдэл оруулна. Үүнд: (6 цаг)
 • Програмыг ажиллах горимд бэлтгэж системийн тохиргоо хийнэ.
 • Харилцагч болон салбар нэгжийн кодын мэдээлэл оруулах
 • Дансны нэгдсэн төлөвлөгөөтэй танилцаж, шаардлагатай дансдыг нэмж кодлоно.
 • Дансны эхний үлдэгдэл оруулж эхлэлтийн баланс бэлтгэх
 • Ерөнхий журналын модултай танилцах
 1. Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл (4 цаг)
 • Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэлийн модултай танилцах
 • Касс болон харилцахын няравын үлдэгдэл оруулах
 • Холбогдох ажил гүйлгээг оруулах
 1. Бараа материалын бүртгэл (6 цаг)
 • Бараа материалын модултай танилцах
 • Бараа материалын нэр төрөл тус бүрээр кодын мэдээлэл оруулах
 • Бараа материалын эхний үлдэгдэл оруулах
 • Холбогдох ажил гүйлгээг бүртгэх
 1. Өглөг авлагын бүртгэл (6 цаг)
 • Өглөг авлагын модултай танилцах
 • Өглөг авлагын эхний үлдэгдэл оруулах
 • Холбогдох ажил гүйлгээг бүртгэх
 1. Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл (6 цаг)
 • Үндсэн хөрөнгийн модултай танилцах
 • Үндсэн хөрөнгийн ангилал бүрээр үлдэгдэл оруулах
 • Холбогдох ажил гүйлгээг бүртгэх
 • Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох
 1. Хаалтын гүйлгээ (4 цаг)
 • Холбогдох түр дансуудыг хааж өгнө
 1.      Тайлан

 2. Санхүүгийн тайлангууд
 3. Татварын тайлан
 4. Холбогдох бусад тайлангууд

 Нийт цаг:  32

Нэмэлт:

Үр дүн: ААН байгууллагын санхүүгийн мэдээллийг Импакт програмд оруулж санхүүгийн тайланг
бэлтгэж сурна.

Англи хэлний үгийн сангийн мэдлэгийг сайжруулах зорилготой.
Хувь хүнийг хөгжүүлэн чадвахжуулахад чиглэгдэнэ.
Оюутнуудын эрдэм шинжилгээний ажил хийх идэвхи санаачлагыг нэмэгдүүлэх, судалгааны ажил хийх чадвар,...
Компьютер, компьютерийн хичээлд илүү сонирхолтой оюутнуудын мэдлэгийг дээшлүүлэх, компьютерийн зарим...
Клуб нь гишүүддээ өөрийнх нь эзэмшиж буй мэргэжлийг өөриймшүүлэх, хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх, чадваржуул...
Энэ дугуйлангийн хичээлийг явуулснаар оюутнуудын НББ-ийн хичээлийг гүнзгийрүүлэн судалж, онолын мэдл...
“Санхүүгийн менежмент” хичээлийн чиглэлээр хичээллэх бөгөөд Эдийн засгийн салбарын мэргэжлийн III-IV...
Оюутны өөрийн үзэл санааг зөв цэгцтэй илэрхийлэх, бүтээлч сэтгэлгээг нэмэгдүүлэх, нийгмийн олон талт...