Бакалавр, магистрын элсэлтийн бүртгэл

Бакалаврын өдөр, орой, эчнээ анги, магистрын ангийн
элсэлтийн бүртгэл ОТИС-ийн В байранд ажлын өдрүүдэд явагдаж байна.

Элсэх мэргэжлүүд

Бакалаврын өдөр, орой, эчнээ анги,
магистр болон докторын ангийн элсэх
мэргэжлүүдийг дэлгэрэнгүй дарж үзнэ үү.

Тэтгэлэг, Хөнгөлөлт

Отгонтэнгэр их сургуульд элссэнээр олон
хөнгөлөлт, урамшуулал, хөтөлбөрт хамрагдахад
нээлттэй байх болно.

Заавар

elselt.otgontenger.edu.mn
Элсэлтийн бүртгэлийн системд хэрхэн
бүртгүүлэх тухай заавар.

Мэдээ мэдээлэл Зарлал

Элсэлт 2024-06-19
 STEM арга зүй, технологиор дамжуулан урлаг, хүмүүнлэгийн чиглэлийн боловсролын хөтөлбөрүүдийг сайжруулах зорилгоор...
Элсэлт 2024-05-28
Манайд элсэн суралцахаар төлөвлөж байсан залуустаа элсэлтийн бүртгэл авах шугам нээгдсэнийг дуулгахад таатай байна. Та e...
Элсэлт 2022-01-11
"БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ"-ын магистрын ангид элсэлтээ авч эхэллээ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99079273, 91990700, 990354...
Элсэлт 2022-01-10
Та дараах линкээр орж бүртгүүлнэ үү.  https://forms.office.com/r/gSz5qwmP3d

Элсэлтийн журам

2024-2025 оны хичээлийн жилд Отгонтэнгэр их сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

 1. Боловсролын ерөнхий хууль, Дээд боловсролын тухай хууль, Боловсрол, Шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/143 тоот тушаалаар баталсан “Оюутан элсүүлэх журам”, 2024 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/170 тоот “Босго оноо тогтоох тухай” тушаал болон бусад холбогдох эрх зүйн акт болон энэхүү журам /цаашид “журам” гэх/-ыг баримтлана.
 2. Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас тогтоосон шаардлага, дээд боловсролын сургалтын орчны болон холбогдох стандартад нийцүүлэн сургуулийн Удирдах зөвлөлөөс баталсан хяналтын тоонд багтаан Отгонтэнгэр их сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлнэ.
 3. Энэхүү журам нь ОТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт 2024-2025 оны хичээлийн жилд суралцагч бүртгэх, ур чадварын шалгалт авах, оноогоор эрэмбэлэх, мэргэжил сонголт хийх, баталгаажуулах, элсүүлэх үйл явцыг зохицуулна.
 4. ОТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэхээр хүсэлт гаргасан иргэнийг “бүртгүүлэгч”, Удирах зөвлөлөөс баталсан хөтөлбөрт элсүүлэх суралцагчийн тоог “хяналтын тоо”, элсэлтийн хяналтын тоонд багтан элсэх эрх авсан бүртгүүлэгчийг “элсэгч”, элсэлтийн цахим бүртгэлийн системийг “элсэлтийн систем”, элсэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар томилогдсон ажлын хэсгийг “элсэлтийн комисс”, ур чадварын шалгалтыг зохион байгуулахаар томилогдсон ажлын хэсгийг “ур чадварын шалгалтын комисс”, элсэлтийн цахим хуудаст нэвтэрч хувийн мэдээллээ оруулсан болон биеэр ирж элсэх хүсэлтэй, хэд хэдэн хөтөлбөрийг сонгож төлбөр төлж баталгаажуулах үйл явцыг “элсэлтийн бүртгэл”, Монгол Улсын иргэний харьяалалгүй буюу гадаад улсын харьяалалтай иргэнийг “гадаадын иргэн” гэнэ.
 5. ОТИС-д гадаадын иргэнийг элсүүлэх асуудлыг “Отгонтэнгэр их сургуульд гадаадын иргэнийг суралцуулах журам”-аар зохицуулна.

 

2024-2025 оны хичээлийн жилд Отгонтэнгэр их сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

 1. Боловсролын ерөнхий хууль, Дээд боловсролын тухай хууль, Боловсрол, Шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/143 тоот тушаалаар баталсан “Оюутан элсүүлэх журам”, 2024 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/170 тоот “Босго оноо тогтоох тухай” тушаал болон бусад холбогдох эрх зүйн акт болон энэхүү журам /цаашид “журам” гэх/-ыг баримтлана.
 2. Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас тогтоосон шаардлага, дээд боловсролын сургалтын орчны болон холбогдох стандартад нийцүүлэн сургуулийн Удирдах зөвлөлөөс баталсан хяналтын тоонд багтаан Отгонтэнгэр их сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлнэ.
 3. Энэхүү журам нь ОТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт 2024-2025 оны хичээлийн жилд суралцагч бүртгэх, ур чадварын шалгалт авах, оноогоор эрэмбэлэх, мэргэжил сонголт хийх, баталгаажуулах, элсүүлэх үйл явцыг зохицуулна.
 4. ОТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэхээр хүсэлт гаргасан иргэнийг “бүртгүүлэгч”, Удирах зөвлөлөөс баталсан хөтөлбөрт элсүүлэх суралцагчийн тоог “хяналтын тоо”, элсэлтийн хяналтын тоонд багтан элсэх эрх авсан бүртгүүлэгчийг “элсэгч”, элсэлтийн цахим бүртгэлийн системийг “элсэлтийн систем”, элсэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар томилогдсон ажлын хэсгийг “элсэлтийн комисс”, ур чадварын шалгалтыг зохион байгуулахаар томилогдсон ажлын хэсгийг “ур чадварын шалгалтын комисс”, элсэлтийн цахим хуудаст нэвтэрч хувийн мэдээллээ оруулсан болон биеэр ирж элсэх хүсэлтэй, хэд хэдэн хөтөлбөрийг сонгож төлбөр төлж баталгаажуулах үйл явцыг “элсэлтийн бүртгэл”, Монгол Улсын иргэний харьяалалгүй буюу гадаад улсын харьяалалтай иргэнийг “гадаадын иргэн” гэнэ.
 5. ОТИС-д гадаадын иргэнийг элсүүлэх асуудлыг “Отгонтэнгэр их сургуульд гадаадын иргэнийг суралцуулах журам”-аар зохицуулна.

 

ХОЁР. БҮРТГҮҮЛЭГЧДЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

2.1 Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхээс өмнө энэхүү журамтай танилцсан байх

2.2. Элсэлтийн ерөнхий шалгалт /ЭЕШ/ өгсөн бүртгүүлэгч нь дараах шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд:

2.2.1 Бүрэн дунд ба түүнээс дээш боловсролтой байх

2.2.2 ОТИС-ийн элсэлт авах хөтөлбөр/мэргэжилд харгалзах суурь хичээлийн аль нэг, мөн дагалдах хичээлийн аль нэг хичээлээр ЭЕШ өгч энэхүү элсэлтийн журамд заасан босго онооны болзлыг хангасан байх

2.2.3. Ур чадварын шалгалт тооцох хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь ОТИС-аас зохион байгуулсан ур чадварын шалгалт өгч, босго онооны шаардлагыг хангасан байх

2.2.4. Бүртгүүлэгчийн ЭЕШ-ын батламж нь шалгалт өгсөн өдрөөс хойш 2 жил 8 сарын хугацаанд хүчинтэй байх нөхцөлийг хангасан, эсхүл 2024 онд ЭЕШ өгөөр БҮТ-д бүртгүүлсэн байх

2.3.  ОТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт суралцах хүсэлтэй, дараах шалгууруудын аль нэгийг хангасан бүртгүүлэгч ЭЕШ өгөхгүйгээр шууд элсэж болно. Үүнд:

2.3.1. Бакалаврын боловсролтой иргэн /гадаадад боловсрол эзэмшсэн бол албан ёсны орчуулгыг эх хувиар нотариатаар батлуулсан байх/;

2.3.2. Политехник коллеж, шаталсан сургалттай дээд боловсролын сургалтын байгууллагын төгсөгч;

2.3.3. Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас хүлээн зөвшөөрсөн олон улсын болон улсын төрөлжсөн олимпиадын эхний 5 байрт шалгарсан иргэн тухайн чиглэлийн хөтөлбөрт;

2.3.4. Гадаад  болон дотоодын  ерөнхий боловсролын сургуульд  суралцаж бүрэн дунд боловсрол эзэмшин, олон улсад нийтлэг хүлээн зөвшөөрөгддөг шалгалтын  дүн, оноог Боловсролын үнэлгээ, арга зүйн байгууллагаар дүйцүүлэн тооцуулж батламж авсан  иргэн;

2.3.5. Гадаадын аль нэг улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагаас Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын ижил түвшний хөтөлбөрт шилжин суралцах иргэн;

2.3.6. ОТИС-д элсэлт авах бакалаврын мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөр/-ээр 3-аас доошгүй жил ажилласан, 30-аас дээш насны иргэн;

2.4. Журмын 2.3 заалтын дагуу хувиараа эсвэл байгууллагын захиалгаар ОТИС-д элсэн суралцах хүсэлт гаргасан бүртгүүлэгчийг бакалаврын хувилбарт /хавсралт 3/ хөтөлбөрт танхим, цахим эсвэл хосолсон хэлбэрээр хамруулах эсэхийг бүртгүүлэгчийн тоог харгалзан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх сургууль, тэнхимийн саналд үндэслэн шийдвэрлэнэ.

2.4.1. Журмын 2.3.1-д заасан бакалаврын боловсролтой иргэн, 2.3.6-д заасан иргэнийг хавсралт 3-т заасан бакалаврын хувилбарт хөтөлбөрт элсүүлэн суралцуулна.

2.5. Журмын 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 заалтын дагуу элсэн суралцах иргэнийг бакалаврын сургалтын сонгосон хөтөлбөрт шууд элсүүлэн суралцуулах ба өмнө эзэмшсэн боловсролын диплом эсхүл суралцсан хугацааны дүнгийн тодорхойлолтыг үндэслэн “ОТИС-ийн дэд бакалавр, бакалаврын сургалтыг зохион байгуулахад баримтлах журам”-ын дагуу боломжит хичээлүүдийг дүйцүүлэн тооцно.

2.6. Журмын 2.3.4 заалтын болзол хангасан бүртгүүлэгчийг олон улсын шалгалтын дүйцүүлсэн оноог нь үндэслэн бүртгэж, ЭЕШ өгсөн элсэгчдийн хамт эрэмбэлэн хөтөлбөр сонгуулна.

2.7. Журмын 2.3.6 заалтын дагуу элсэх бүртгүүлэгчийг ажлын газрын тодорхойлолт, нийгмийн даатгал төлсөн лавлагаа, өргөдөл болон эсээ /суралцах бэлтгэл хангасан байдал, авьяас чадвар, туршлага, хувийн зан чанар, хэрхэн суралцахаа илэрхийлэх гэх мэт агуулгыг тусгасан/ бичсэн байдал зэргийг үндэслэн элсүүлнэ.

Хавсралт 1

Бакалаврын өдрийн хөтөлбөр, шалгалтын нэр, онооны шалгуур

Индекс

Хөтөлбөрийн нэр

ЭЕШ-1

Суурь шалгалт

/аль нэгийг заавал өгсөн байх/

ЭЕШ-2

Дагалдах шалгалт

Хичээлийн нэр

Босго оноо

Хичээлийн нэр

Босго оноо

1

011201

Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол

Монгол хэл, Нийгэм судлал

440

Ур чадвар

480

2

011430

Багш, монгол хэл, уран зохиолын боловсрол

Монгол хэл

480

Нийгэм судлал, Түүх

480

3

011435

Багш, гадаад хэлний боловсрол /англи хэл/

Англи хэл,

Орос хэл

480

Монгол хэл, Нийгэм судлал

480

4

023101

Гадаад хэлний орчуулга /хятад хэл, солонгос хэл/

Англи хэл, Нийгэм судлал

480

Нийгэм судлал, Монгол хэл

480

5

031202

Олон улсын харилцаа

Англи хэл,

Орос хэл

480

Нийгэм судлал, Түүх

480

6

031301

Сэтгэл судлал

Нийгэм судлал, Математик

480

Монгол хэл, Англи хэл

480

7

032101

Сэтгүүл зүй

Монгол хэл, Нийгэм судлал

480

Ур чадвар

480

8

041101

Нягтлан бодох бүртгэл

Математик

480

Англи хэл, Нийгэм судлал

480

9

041201

Санхүү, банк

Математик

480

Англи хэл, Нийгэм судлал

480

10

041301

Бизнесийн удирдлага

Математик

480

Англи хэл,

Нийгэм судлал

480

11

041304

Хүний нөөцийн менежмент

Математик

480

Англи хэл, Нийгэм судлал

480

12

041401

Маркетинг

Математик

480

Англи хэл,

Нийгэм судлал

480

13

042101

Эрхзүй

Нийгэм судлал

480

Математик,

Англи хэл

480

14

061302

Программ хангамж

Математик,

Физик

480

Нийгэм судлал, Англи хэл

450

15

092301

Нийгмийн ажил

Нийгэм судлал, Англи хэл

480

Монгол хэл, Математик

480

16

101501

Аялал жуулчлал

Математик, Монгол хэл

480

Нийгэм судлал, Англи хэл

480

17

104104

Агаарын тээврийн үйлчилгээ

Англи хэл, Нийгэм судлал

480

Ур чадвар

480

 

Хавсралт 2

Хамтарсан бакалаврын өдрийн хөтөлбөр, шалгалтын нэр, онооны шалгуур

Индекс

Хөтөлбөрийн нэр

ЭЕШ-1

Суурь шалгалт

/аль нэгийг заавал өгсөн байх/

ЭЕШ-2

Дагалдах шалгалт

Хичээлийн нэр

Босго оноо

Хичээлийн нэр

Босго оноо

1

031202

Олон улсын харилцаа

Англи хэл, Орос хэл

480

Нийгэм судлал, Түүх

480

2

031301

Сэтгэл судлал

Нийгэм судлал, Математик

480

Монгол хэл, Англи хэл

480

3

011201

Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол

Монгол хэл, Нийгэм судлал

440

Ур чадвар

480

4

104104

Агаарын тээврийн үйлчилгээ

Англи хэл, Нийгэм судлал

480

Ур чадвар

480

 

 

 

 

 Хавсралт 3

Бакалаврын хувилбарт хөтөлбөр, суралцах хугацаа, элсэгчдэд тавигдах шаардлага

 

 •  
 •  

Хөтөлбөрийн нэр

Суралцах хугацаа

Элсэгчдэд тавигдах шаардлага

 1.  
 1.  

Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол /хөрвөх/

1,5 жил

Багш мэргэжилтэй байх

 1.  
 1.  

Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол /эчнээ/

2,0 жил

Бакалаврын зэрэгтэй байх

 1.  
 1.  

Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол /гараг/

3,5 жил

Бүрэн дунд боловсролтой, 30-аас дээш насны мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан байх

 1.  
 1.  

Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол /хөрвөх/

1,5 жил

Багш мэргэжилтэй байх

 1.  
 1.  

Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол /эчнээ/

2,0 жил

Бакалаврын зэрэгтэй байх

 1.  
 1.  

Багш, гадаад хэлний боловсрол /англи хэл/

2,0 жил

Бакалаврын зэрэгтэй байх

 1.  
 1.  

Гадаад хэлний орчуулга

/англи, хятад, солонгос/

2,0 жил

Бакалаврын зэрэгтэй байх

 1.  
 1.  

Сэтгэл судлал /эчнээ/

2,0 жил

Бакалаврын зэрэгтэй байх

 1.  
 1.  

Сэтгүүл зүй /эчнээ/

2,0 жил

Бакалаврын зэрэгтэй байх

 1.  
 1.  

Нягтлан бодох бүртгэл /гараг/

2-2,5 жил

Бакалаврын зэрэгтэй байх

 1.  
 1.  

Бизнесийн удирдлага /гараг/

2-2,5 жил

Бакалаврын зэрэгтэй байх

 1.  
 1.  

Эрх зүй /орой гараг/

2,5 жил

Бакалаврын зэрэгтэй байх

 1.  
 1.  

Эрх зүй /гараг/

3,5 жил

Бүрэн дунд боловсролтой, 30-аас дээш насны мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан байх

 1.  
 1.  

Нийгмийн ажил /эчнээ/

2,0 жил

Бакалаврын зэрэгтэй байх

 1.  
 1.  

Нийгмийн ажил /гараг/

3,5 жил

Бүрэн дунд боловсролтой, 30-аас дээш насны мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан байх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУРАВ. ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

3.1. 2024-2025 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн бүртгэлийг 2024 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 10:00 цагаас нээж, мөн оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр 22:00 цагт хаана.

3.2. ОТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэлийг элсэлтийн https://elselt.otu.edu.mn цахим хаягаар болон сургуулийн байранд зохион байгуулна.

3.3. Хяналтын тоо, элсэгчдийн тооноос хамаарч нэмэлт элсэлтийг тухайн улирлын хичээл эхлэхээс өмнө элсэлтийн комисс зохион байгуулна.

3.4. Бүртгүүлэгч нь БҮТ-ийн системд нэвтэрдэг бүртгэлийн дугаар, нууц үгээ ашиглан ОТИС-ийн элсэлтийн системд нэвтэрч, зааврын дагуу элсэх хүсэлтээ гаргана.

3.5. Бүртгүүлэгч нь элсэлтийн системд шаардлагатай мэдээллээ үнэн зөв оруулан, бүртгэлийн хураамжийг цахимаар төлж баталгаажуулснаар бүртгэл хүчин төгөлдөр болно.

3.6. Бүртгүүлэгч нь элсэлтийн системд оруулсан мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хариуцах ба алдаатай, буруу мэдээлэл оруулснаас үүсэх хариуцлагыг ОТИС хүлээхгүй.

3.7. Бүртгэлийн хураамж нь хөтөлбөр тус бүрт 10,000 төгрөг байх ба буцаан олгохгүй.

3.8. Хавсралт 1-д заасан бакалаврын хөтөлбөрүүдийг тухайн сургууль хариуцан хэрэгжүүлэх ба элсэгч сургалтын төлөвлөгөөнд заасан сургалтын хугацаанд төгсөх болзол хангана.

3.9. Хавсралт 2-т заасан гадаадын их сургуультай хамтарсан хөтөлбөрийн эхний 2 эсвэл 3 жилийн сургалтыг ОТИС-ийн бүтцийн сургууль, сүүлийн жилүүдийн сургалтыг хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч гадаад улсын хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа нэгж тус тус хариуцах ба төгсөх болзол хангасан суралцагчид 2 сургуулийн бакалаврын зэрэг, диплом олгох ба нийт суралцах хугацаа нь 5.5 жилээс доошгүй байна.

3.10. Хавсралт 3-т заасан бакалаврын хувилбарт хөтөлбөрт элсэгчийн бүртгэлийн эхлэх болон дуусах хугацааг элсэлтийн комисс тусгайлан нийтэд ил тод зарлан зохион байгуулж, хөтөлбөрүүдийг бүтцийн сургууль хариуцан хэрэгжүүлэх ба элсэгч нь сургалтын төлөвлөгөөнд заасан сургалтын хугацаанд төгсөх болзол хангана.

ДӨРӨВ. УР ЧАДВАРЫН ШАЛГАЛТ

4.1. Дагалдах хичээлд ур чадварын шалгалт тооцох хөтөлбөрүүдийн шалгалтыг элсэлтийн бүртгэл дууссанаас хойш ажлын 5 хоногт багтаан томилогдсон комисс зохион байгуулж, шалгалтын дүнг батална.

4.2. Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, хяналтын тоонд үндэслэн ур чадварын шалгалтыг нэмэлт элсэлтийн үед зохион байгуулж болно.

4.3. Ур чадварын шалгалтыг 0-100 оноогоор үнэлэх ба хүснэгт 1-д үзүүлсэн аргачлалаар хэмжээст оноонд шилжүүлнэ.

                                                                                                                                                                      Хүснэгт 1

Шалгалтын оноо буюу анхны оноо (A)

Хэмжээст оноо (X)

Бодох томьёо

1

0-59

200-479

X=200+A*4.66

2

60-64.9

480-519

X=480+(A-60)*8

3

65-69.9

520-559

4

70-74.9

560-599

5

75-79.9

600-639

6

80-84.9

640-679

7

85-89.9

680-719

8

90-94.9

720-759

9

95-100

760-800

4.4. Ур чадварыг шалгалтын хэмжээст оноог дагалдах шалшалтад тооцох ба ур чадварын шалгалтад 60 /хэмжээст оноогоор 480/ болон түүнээс дээш оноо авсан тохиолдолд тухайн ур чадварын шалгалтад тэнцсэн гэж үзнэ.

ЗУРГАА. ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

6.1 Хяналтын тоонд багтсан бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь дараах материалыг бүрдүүлэн 2024 оны 07-р сарын 15-ны өдрөөс 07-р сарын 22-ны хооронд ажлын цагаар элсэлтийн бүртгэлийн хэсэгт ирж элсэгчийн анкет бөглөн оюутны код, нууц үгээ авч суралцах эрхээ баталгаажуулна.

 • 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 4% /сүүлийн гурван сард авахуулсан/
 • ЭЕШ-ийн батламж /эх хувь/
 • бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ /эх хувь/
 • сурагчийн хувийн хэрэг/ эх хувь/
 • элсэхийг хүссэн тухай өргөдөл
 • сургалтын төлбөр, төлсөн баримтыг битүүмжлэл сайтай хавтаст хийсэн байна.

6.2. Элсэгч нь оюутны код, нууц үгээ ашиглан оюутны вэбд суралцах гэрээг цахимаар байгуулна.

6.3. Журмын 6.1-д заасан хугацаанд бүртгүүлж, суралцах гэрээ байгуулаагүй элсэгчийн ОТИС-д суралцахаас татгалзсан гэж үзэж эрхийг хүчингүйд тооцно.

6.4. Бичиг баримтаа хураалгасан ч хичээлийн улирал эхлэхээс өмнө элсэх эрхээсээ татгалзан тохиолдолд бичгээр гаргасан хүсэлтийг үндэслэн бичиг баримтыг элсэлтийн комисс буцааж олгоно

6.5. Агаарын тээврийн үйлчилгээ хөтөлбөрөөр элсэгчийн дүрэмт хувцасны төлбөр нь сургалтын төлбөрөөс тусдаа байна. Дүрэмт хувцасыг 07 дугаар сарын 22-ны дотор худалдан авсан байна.

6.6. Бакалаврын хувилбарт хөтөлбөр /хавсралт 3/-т элсэгчийн бүртгэл

6.6.1. Бүртгүүлэгчийн өмнөх бакалаврын зэргийн бичиг баримт нь Дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн системд бүртгэгдсэн байна.

6.6.2. ОТИС-ийн элсэлтийн системийн орой эчнээ элсэлт хэсэгт нэвтэрч маягт бөглөн бүртгэлийн хураамж 15,000 төгрөгийг төлж суралцах хөтөлбөрөө сонгоно.

6.6.3. Элсэгч нь дараах материалыг бүрдүүлэн улирлын хичээл эхлэхээс 7 хоногийн өмнө сургалтын албанд хүргүүлж хөтөлбөрийн баталгаажилтын 800,000 төгрөгийг төлөх ба уг төлбөр нь сургалтын төлбөрт тооцогдоно.

 • 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 2% /сүүлийн гурван сард авахуулсан/
 • иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичгийн хуулбар
 • өмнө нь эзэмшсэн боловсролын диплом хавсралтын хамт /гадаадад боловсрол эзэмшсэн бол албан ёсны орчуулгыг эх хувиар нотариатаар батлуулсан байх/
 • элсэгчийн анкет
 • сургалтын төлбөр төлсөн баримтыг битүүмжлэл сайтай хавтаст хийсэн байна.

6.7. Элсэлтийн материалыг хуурамчаар бүрдүүлсэнтэй холбогдон гарах хариуцлагыг хүсэлт гаргагч буюу бүртгүүлэгч өөрөө хүлээнэ.

 

 

 

ДОЛОО. ЭЛСЭГЧДЭД ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ,ТЭТГЭЛЭГ

7.1 Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноонд үзүүлэх хөнгөлөлт

7.1.1 Суурь шалгалт 751-800 оноотой элсэгч эхний хичээлийн жилийн төлбөр – 100% (АТҮ-ний хөтөлбөрт -40%)

7.1.2. Суурь шалгалт 701-750 оноотой элсэгч эхний хичээлийн жилийн төлбөр – 75% (АТҮ-ний хөтөлбөрт -35%)

7.1.3 Суурь шалгалт 650-700 оноотой элсэгч эхний хичээлийн жилийн төлбөр – 500% (АТҮ-ний хөтөлбөрт -30%)

7.2. БШУЯ-аас тогтоосон Олон улсын болон улсын олимпиадын амжилтад үзүүлэх хөнгөлөлт

7.2.1 Олон улсын олимпиадад оролцож 1-ээс 3-р байрт шалгарсан элсэгчид эхний жилийн сургалтын төлбөрийн 100%

7.2.2 Улсын олимпиадад оролцож 1-р байрт шалгарсан элсэгчид эхний жилийн сургалтын төлбөрийн 100%

7.2.3 Улсын олимпиадад оролцож 2-р байрт шалгарсан элсэгчид эхний жилийн сургалтын төлбөрийн 75%

7.2.4 Улсын олимпиадад оролцож 3-р байрт шалгарсан элсэгчид эхний жилийн сургалтын төлбөрийн 50%

7.3. МУ-ын Засгийн газрын 2024 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 103 тоот тогтоол “Багш, багш мэргэжлээр суралцагч болон багш, ажилтны хүүхдийг тэргүүлэх, эрэлттэй мэргэжлээр суралцахад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх журам”-ын 2 дах хэсгийн холбогдох заалтын тавигдах шаардлагыг хангасан бол төрөөс төлбөрийг бүрэн санхүүжүүлнэ.

Долоо. БУСАД

7.1 Элсэлтийн хяналтын тоонд багтсан боловч бүрдүүлэх материалаа заасан хугацаанд авч ирээгүй элсэгчийг суралцахаас татгалзсан гэж үзнэ.

7.2 Цахим бүртгэл явагдаж байх үед бүртгүүлэгчдэд зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг элсэлтийн бүртгэлийн систем, мессенжер, facebook, утас, цахим шуудан ашиглан явуулна.

7.3 Элсэлтийн комисс нь элсэлттэй холбоотой үйл ажиллагааг шударга явуулах, элсэгчдийг үнэн бодит мэдээллээр хангах үүрэгтэй бөгөөд ямар нэгэн байдлаар зохисгүй үйлдэл гаргасан бол “Отгонтэнгэр их сургуулийн дотоод журам”, “Отгонтэнгэр их сургуулийн багшийн ёс зүйн дүрэм”-ийн холбогдох заалтын дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

7.4 Элсэлттэй холбоотой аливаа маргааныг элсэлтийн комисс эцэслэн шийдвэрлэнэ.

Хаяг: БЗД, 41-р хороо, Жуковын музейн зүүн талд                      

Утас: 70101991, 94881991, 95101991, 99066466

Элсэлтийн цахим бүртгэлийн систем: http://elselt.otu.edu.mn

E-mail:info@otgontenger.edu.mn         

Web site: www.otgontenger.edu.mn

Бүртгэлийн хураамж төлөх данс: ХААН банк 5076985914

Сургалтын төлбөр төлөх данс: ХААН банк 5753885058

 •  

ОТГОНТЭНГЭР ИХ СУРГУУЛЬД 2024-2025 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ