АМЖИЛТЫН ЭЗЭД
Зорилго: Энэ дугуйлангийн хичээлийг явуулснаар оюутнуудын НББ-ийн хичээлийг гүнзгийрүүлэн судалж, онолын мэдлэгийн түвшинг дээшлүүлэх, олж авсан онолын мэдлэгээ улам бататгах, төгсөлтийн шалгалтыг амжилттай өгөх, цаашид мэргэшсэн нягтлан бодогч цол авах бэлтгэл бо
Хамрах хүрээ: санхүүгийн бүртгэл, зардал удирдлагын бүртгэл хичээлийг үзэж судалсан НББ-4 ангиудын 5 оюутан хамрагдах.
Хугацаа: 2-р улирал
Бусад:

Ашиглах ном материал: Кейсо Дунд шатны бүртгэл, СТОУС, Улсын олимпиадуудын эмхтгэл А.Хаммер Зардлын бүртгэл, тест, бодлого

Хөтөлбөр:

А. Санхүүгийн бүртгэл, ахисан түвшний бүртгэл

 1. Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл: жижиг мөнгөн сангийн бүртгэл бодлого тест (2 цаг)
 2. Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл: банкны тохируулгын тайлан (2 цаг)
 3. Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл: гадаад валютын бүртгэл НББОУС-21 (2 цаг)
 4. Авлагын бүртгэл: дансны авлагыг хүлээн зөвшөөрч хэмжих найдваргүй авлагыг бүртгэх аргууд СТОУС 9 (2 цаг)
 5. Авлагын бүртгэл: авлагыг данснаас хасах шилжүүлэх факторинг (2 цаг)
 6. Бараа материалын бүртгэл: бараа материалын бүртгэлийн байнгын ба цаг үеийн систем худалдан авалтын хөнгөлөлтийг бүртгэх аргууд НББОУС 2 (2 цаг)
 7. Бараа материалын бүртгэл: бараа материалын өртөг тооцох аргууд бараа материалын үнэлгээ (2 цаг)
 8. Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл: үндсэн хөрөнгийг хүлээн зөвшөөрөх ангилах хэмжих НББОУС 16 (2 цаг)
 9. Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл: үндсэн хөрөнгийн солилцоо, хүүний капиталжуулалт (2 цаг)
 10. Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл: үндсэн хөрөнгийг данснаас хасах дахин үнэлгээ (2 цаг)
 11.  Байгалийн нөөц, биет бус хөрөнгийн бүртгэлСТОУС 6 НББОУС 38 (2 цаг)
 12.  Өр төлбөрийн бүртгэл: богино хугацаат өр төлбөрийн онцлог цалин татварын тооцоолол болзошгүй өр НББОУС 37 СТОУС 9 (2 цаг)
 13.  Өр төлбөрийн бүртгэл: бондын өрийн бүртгэл (2 цаг)
 14.  Эзэмшигчдийн өмчийн бүртгэл: хувьцаа гаргалт, халаасны хувьцааг бүртгэх аргууд, нэмж төлөгдсөн капитал, хандив дахин үнэлсэн капитал, хувьцаа жижигрүүлэлт (2 цаг)
 15.  Эзэмшигчдийн өмчийн бүртгэл: ногдол ашгийн бүртгэл хуримтлагдсан ашиг нэгж хувьцаанд ногдох ашгийн тооцоолол (2 цаг)
 16. Хөрөнгө оруулалтын бүртгэл: өрийн ба өмчийн хэрэглүүрийн бүртгэл богино хугацаат хөрөнгө оруулалт НББОУС32, НББОУС39, СТОУС 9, СТОУС 7 2
 17. Орлого хүлээн зөвшөөрч бүртгэх: үйлчилгээний орлоыг тооцох, хүргэлтийн өмнө ба дараа орлого хүлээн зөвшөөрөх НББОУС 18, НББОУС 11 (2 цаг)
 18. Түрээсийн бүртгэл: түрээслэгчийн ба түрээслүүлэгчийн бүртгэл НББОУС 17 (2 цаг)
 19. Мөнгөн гүйлгээний тайлан НББОУС 7 (2 цаг)
 20. Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ (2 цаг)
 21. Бизнесийн нэгдэл санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан НББОУС 27СТОУС 10,11 (2 цаг)
 22. Төв болон салбар компаний бүртгэл (2 цаг)
 23. Нөхөрлөл хоршооны бүртгэл (2 цаг)
 24. АОУС-ууд (10 цаг)
 25. Татварын бүртгэл (8 цаг)

Нийт 64 цаг

 

Б. Зардлын удирдлагын бүртгэл бүртгэл

 

 1. Зардлын бүртгэлийн үүрэг, өртөг зардал (2 цаг)
 2. Зардлын ангилал (2 цаг)
 3. Материалын зардлын бүртгэл (2 цаг)
 4. Материалын төлөвлөлт ба тоо хэмжээний загвар (2 цаг)
 5. Хөдөлмөрийн зардлын бүртгэл (2 цаг)
 6. Илүүцаг, урамшуулал, ээлжийнамралт, тэтгэмжийнбүртгэл (2 цаг)
 7. Үйлдвэрлэлийннэмэгдэлзардал - зардлындинамикшинжилгээ (2 цаг)
 8. Төсөвлөгдсөн, гүйцэтгэлийн, тооцоолсон ҮНЗ хэлбэлзлийн шинжилгээ (2 цаг)
 9. ҮНЗ үйлдвэрлэлийн нэгж хэсгүүдэд хуваарилах (2 цаг)
 10.  Үйлдвэрлэлийн зардлыг хуримтлуулан бүртгэл ерөнхий зарчим (2 цаг)
 11. Ажлын захиалгын арга (2 цаг)
 12. Үйлвэрлэлийн үе шатны арга (2 цаг)
 13. Үйлдвэрлэлийн үе шатны арга- ДӨА (2 цаг)
 14. Үйлдвэрлэлийн үе шатны арга- ЭҮОЭҮД (2 цаг)
 15. Үйлдвэрлэлийн үе шатны арга- материалыннэмэгдэл (2 цаг)
 16. Үйлдвэрлэлийнүешатныарга- 2 материалтай (2 цаг)
 17. Үндсэн ба дайвар бүтээгдэхүүний өртгийн бүртгэл (2 цаг)
 18. Стандарт өртгийн бүртгэл (2 цаг)
 19. Төлөвлөгөө төсөв боловсруулалт (4 цаг)
 20. Зардал үйлдвэрлэл ашгийн хамаарлын шинжилгээ (4 цаг)
 21. Ялгаварт зардлын шинжилгээ (4 цаг)
 22. Шууд ба шингээх өртгийг тооцох (4 цаг)
 23. Хэсэгчилсэн тайлагнал (4 цаг)
 24. Капитал зарцуулалтын төлөвлөлт үнэлгээ ба хяналт (4 цаг)
 25. Бүтээгдэхүүний үнэ зохиолт (4 цаг)

Нийт 64 цаг

Нэмэлт:

Үр дүн: дугуйланд хамрагдсан оюутнууд нь Улсын олимпиадад өмнөх амжилтаа ахиулсан байна.

Англи хэлний үгийн сангийн мэдлэгийг сайжруулах зорилготой.
Хувь хүнийг хөгжүүлэн чадвахжуулахад чиглэгдэнэ.
Оюутнуудын эрдэм шинжилгээний ажил хийх идэвхи санаачлагыг нэмэгдүүлэх, судалгааны ажил хийх чадвар,...
Компьютер, компьютерийн хичээлд илүү сонирхолтой оюутнуудын мэдлэгийг дээшлүүлэх, компьютерийн зарим...
Клуб нь гишүүддээ өөрийнх нь эзэмшиж буй мэргэжлийг өөриймшүүлэх, хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх, чадваржуул...
“Санхүүгийн менежмент” хичээлийн чиглэлээр хичээллэх бөгөөд Эдийн засгийн салбарын мэргэжлийн III-IV...
Оюутны өөрийн үзэл санааг зөв цэгцтэй илэрхийлэх, бүтээлч сэтгэлгээг нэмэгдүүлэх, нийгмийн олон талт...
НББ-ийн мэргэжлийн ангийн оюутанууд танхимд эзэмшсэн онол аргазүйн мэдлэгээ практик үйл ажиллагаагаа...